Tuesday, July 19, 2011

Tugasan Pengantar Linguistik

PISMP 4B
Pengantar Linguistik

Bagi melaksanakan tugasan ini, secara individu:

1. Menghuraikan tentang bidang linguistik dan sifat bahasa;
2. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik;
3. Menerangkan tentang struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, dan peraturan paradigmatik; dan
4. Membanding beza dan menjelaskan tentang stilistik dan bahasa Melayu saintifik

Sub tugasan:

1. Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menelaah, mengumpul, dan menghasilkan bahan maklumat dalam bentuk grafik mengikut topik-topik berikut;

Berdasarkan penyataan di atas, anda dikehendaki menelaah, mengumpul, dan menghasilkan bahan maklumat dalam bentuk grafik mengikut topik-topik berikut;

Linguistik, sifat bahasa, refleksi : pemikiran dalam linguistik, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, lingistik kontekstual, linguistik gunaan, linguistik diakronik, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik.

2. Buat refleksi tentang kaitan antara teori linguistik dan penguasaan ilmu tatabahasa Bahasa Melayu.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat.
3. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan.
4. Maklumat boleh dipaparkan dalam sebarang bentuk visual (grafik).
5. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut :
i. Fon Arial
ii. Saiz huruf ialah 12
iii. Langkau satu setengah baris
iv. Rujukan mengikut format APA
v. Lampiran
7. Amalan plagiat tidak dibenarkan
8. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat (termasuk persembahan visual).
9. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%.


Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut :
i. Pemahaman yang mendalam berkaitan dengan topik Pengantar Linguistik Bahasa Melayu
ii. Nota grafik yang lengkap dan tepat.
iii. Membuat nota grafik yang sesuai dengan tajuk dan relevan dengan tugasan.
iv. Memindahkan teks kepada bentuk grafik dengan penggunaan bahasa baku dengan tepat.
v. Menghuraikan nota grafik menggunakan bahasa yang mudak difahami.
vi. Bukti dan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan.
vii. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah.
viii. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.

Kriteria Pemarkahan

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Markah akan diberi secara individu berdasarkan kepada soalan tugasan tersebut


Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh

__________________

( MUHAMMAD KHAIRI BIN MOHAMED NOR )
Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu
IPG KSAH


No comments:

Post a Comment